Güvenliğiniz bizim için önemlidir. Bu nedenle bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz hassasiyetle korunmaktadır.

Durden Shop veri sorumlusu olarak bizler, işbu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile kişisel verilerinizin hangilerinin ne amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve hangi amaçla paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebepleri; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu konularında sizleri aydınlatmayı amaçlamaktayız.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz yalnızca analiz amacıyla ve çerezler vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgisi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü kişilerden temin edilerek, kaydedilerek, saklanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayalı olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, sözleşme ve hizmet süresi boyunca, sunduğumuz hizmetlerin gereklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere tarafınızca azami düzeyde erişilebilmesini ve yararlanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi ihtiyaçlarınız doğrultusunda iyileştirmek ve sizleri daha geniş bir hizmet sağlayıcı yelpazesi ile yasal çerçevelerde buluşturmak ve kanundan doğan yükümlülükleri (talep halinde kişisel verilerin adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirmek amacıyla amaca uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği
Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması kaydıyla, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, işbirliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlar ile talep halinde adli ve idari mercilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız
KVKK'nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
Yukarıda listelenen haklarınızı kullanmak için contact@durdenshop.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bize Ulaşın
Sadece sizlere hizmet sunabilmek adına analizler yapabilmek için gerekli olan kişisel verilerinizin işbu gizlilik ve kişisel veri işleme politikasına uygun olarak işlenmesini kabul edip etmemekte tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde kabulünüz tarafımızca varsayılacak olup, daha detaylı bilgi için lütfen contact@durdenshop.com e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.