Gizlilik Politikası
Güvenliğiniz bizim için önemlidir. Bu nedenle bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz hassasiyetle korunmaktadır.

Durden Shop veri sorumlusu olarak işbu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile hangi kişisel verilerinizin ne amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve hangi amaçla paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebepleri; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu konularında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayalı olarak, analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgisi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları vb. üçüncü kişilerden otomatik olan veya olmayan yöntemlerle ve bazen analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgisi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları vb. üçüncü kişilerden otomatik olan veya olmayan yöntemlerle elde edilerek, kaydedilerek, saklanarak ve güncellenerek işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, sözleşme ve hizmet süresi boyunca, sunduğumuz hizmetlerin gereklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere maksimum düzeyde erişebilmenizi ve faydalanabilmenizi sağlamak, hizmetlerimizi ihtiyaçlarınız doğrultusunda iyileştirmek ve sizi daha geniş bir hizmet sağlayıcı yelpazesi ile yasal çerçevelerde buluşturmak ve kanundan doğan yükümlülükleri (talep halinde kişisel verilerin adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirmek amacıyla amaca uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği
Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, gerekli teknik ve idari tedbirler alınmak kaydıyla, hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, işbirliği yaptığımız yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlar ile talep halinde adli ve idari mercilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız
KVKK'nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
Yukarıda listelenen haklarınızı kullanmak için info@durdenshop.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bize Ulaşın
Sadece sizlere hizmet sunabilmek adına analizler yapabilmek için gerekli olan kişisel verilerinizin işbu gizlilik ve kişisel veri işleme politikasına uygun olarak işlenmesini kabul edip etmemekte tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde kabulünüz tarafımızca varsayılacak olup, daha detaylı bilgi için info@durdenshop.com e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.